איכות חיים- הכנה לחיים

 לב 21 

כישורי חיים

חשיבה מסדר גבוה

SEL- למידה חברתית רגשית